كوير شمس ايرانيان
 

تغییرات شرکت خصوصی و سهامی خاص

آنچه باید بدانیم :
با عنایت به اینکه تغییرات در شرکت خصوصی نسبت به نوع شرکت متفاوت می باشد مع الوصف تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده , مجمع عمومی عادی , صورتجلسه هیات مدیره لحاظ می گردد .

مجمع عمومی فوق العاده :
در این مجمع تغییر نام , تغییر آدرس , مواد اساسنامه , الحاق موضوع , ورود و خروج , تبدیل شرکت , ادغام و انحلال اعمال می گردد .

مجمع عمومی عادی :
در این مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره و صورتهای مالی صورت می پذیرد .

صورت جلسه هیات مدیره:
تغییرات هیات مدیره ، انتخاب مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز در این صورت جلسه انجام می شود.

مدارک مورد نیاز :
روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت , تقاضا نامه و مدارک سهامداران جدید و صورتهای مالی شرکتهای سهامی خاص .

مراحل انجام کار :
ابتدا می بایست اگر نیاز به نشر آگهی بوده انجام و صورتجلسات تنظیم گردیده و توسط سهامداران , بازرسان و مدیران بسته به نوع صورتجلسه امضاء شده و به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد .

مدت انجام کار :
از حداقل یک هفته به بالا که بعضی صورتجلسات مکمل دیگر می باشد . برای مثال ورود و خروج سهامدار که ابتدا ورود انجام شده درج در روزنامه سپس خروج به اداره ثبت ارسال می گردد .

هزینه انجام کار :
بسته به نوع صورتجلسه مجمع عمومی عادی , فوق العاده و هیات مدیره که می تواند در یک صورتجلسه باشد از 80,000(هشتاد هزار) تومان به بالا می باشد که البته با توافق طرفین اخذ خواهد شد .

 
 
 
تعداد بازديد : 220
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0