كوير شمس ايرانيان
 

دستورالعمل نحوه تعیین آرا در مجمع نمایندگان اتاق های تعاون

در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (59)قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه سال (1377) تعداد آرای نمایندگان در مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ماده 1- جدول آراء‌نمایندگان:

 

 

اتاق تعاون

اعضای مجمع نمایندگان

تعداد رأی

 

شهرستان

1- نمایندگان اتحادیه‌های شهرستان

 

2- نمایندگان شرکتهای تعاونی با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه در شهرستان

1- به تعداد رأی شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه

2- به تعداد رأی شرکتهای تعاونی.

 

 

 

استان

1- رؤسای هیات مدیره اتاق‌های تعاون شهرستانها

 

2- نمایندگان اتحادیه‌های شهرستانی، فاقد اتاق شهرستان

 

3- نمایندگان اتحادیه‌های استانی

1- به تعداد رأی شرکتهای تعاونی فاقد اتحادیه و اتحادیه‌های تعاونی که عضو اتاق شهرستان می‌باشند.

2- به تعداد رأی تعاونی‌های عضو اتحادیه شهرستان

 

3- به تعداد رأی تعاونی‌های عضو اتحادیه استان.

 

 

 

مرکزی

1- رؤسای هیات مدیره اتاق‌های تعاون استانها

 

 

2- نمایندگان اتحادیه‌های استانی، فاقد اتاق استان.

 

3- نمایندگان اتحادیه‌های سراسری

1- به تعداد رأی اتاق‌های شهرستانها و رأی اتحادیه‌های شهرستانی فاقد اتاق و رأی اتحادیه‌های استانی که عضو اتاق استان می‌باشد.

2- به تعداد رأی تعاونی‌های عضو اتحادیه استانی.

3- به تعداد رأی تعاونی‌های عضو اتحادیه سراسری.

 

تبصره 1- تعداد آراء‌شرکتهای تعاونی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- شرکتهای تعاونی مصرف، مرزنشینان، آموزشگاهی، به ازاء‌هر ده عضو یک رأی.

2- شرکتهای تعاونی مسکن،‌اعتبار، چند منظوره‌ای، روستائی و عشایری، به ازاء هر پنج عضو یک رأی .

3- سایر تعاونی‌های خارج از بندهای (1 و 2) این تبصره به ازاء‌ هر عضو یک رأی .

ماده 2- گواهی تعداد اعضاء شرکتها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون شهرستان و استان به تفکیک نوع تعاونی، موضوع فعالیت و تعداد اعضای آنها که به تائید هیات مدیره عضو مجمع نمایندگان رسیده است، ممهور به مهر تعاونی یا اتاق تعاون، بایستی قبل از برگزاری اولین مجمع نمایندگان اتاق در هر سال حسب مورد به تأیید اداره تعاون شهرستان،‌اداره کل تعاون استان و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت تعاون برسد. تأییدیه‌های مذکور حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع نمایندگان به مقام دعوت کننده تحویل گردد.

تأییدیه‌های صادره ملاک تعداد رأی عضو مجمع نمایندگان خواهد بود، و در صورت عدم تحویل بموقع تائیدیه آخرین تائیدیه ارایه شده ملاک تعداد رأی می‌باشد.

تبصره- در صورت تقاضای عضو مجمع برای صدور تأییدیه جدید به لحاظ تغییر در تعداد اعضاء، صدور تأییدیه و محاسبه رأ‌ی تأیید شده جدید بلامانع خواهد بود.

ماده 3-  مقام دعوت کننده مجمع نمایندگان موظف است فهرست اعضاء‌اتاق را مشتمل بر نام عضو و تعداد آراء، تهیه نموده و به همراه مدارک نمایندگی و تأییدیه‌های وزارت تعاون قبل از رسمیت جلسه به هیأت رئیسه مجمع نمایندگان تحویل دهد.

ماده 4- نمایندگان شرکتها، اتحادیه‌ها و رؤسای اتاق‌های تعاون عضو مجمع نمایندگان می‌بایستی شخصاً در مجمع نمایندگان حضور یافته و اعمال رأی نمایند.

ماده 5- در صورت بروز اختلاف نظر در میزان حق رأی هر یک از اعضای مجمع نمایندگان، نظر نماینده وزارت تعاون که حسب مورد از اداره، اداره کل یا وزارت تعاون است، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
جستجو
از تاریخ
/ /
تا تاریخ
/ /
نوع مقاله Skip Navigation Links.
مربوط به قسمت Skip Navigation Links.
 
چه مطالبي
فعال تکمیل
قابل پیگیری
در عنوان در خلاصه
در متن در نویسنده
در منبع در آدرس منبع
 
 
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0