كوير شمس ايرانيان
 


آئین نامه " مقررات راجع به پلمب  دفاتر تجارتی " شماره 6566 10/3/1311

نظر به ماده 11 قانون تجارت ، مصوب اردیبهشت ماه 1311 مقرر می دارد :

ماده 1- امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده ای که اداره کل ثبت معین می نماید در دایره ثبت شرکت ها و  علایم تجارتی و اختراعات به عمل می آید.

ماده 2- در ولایات امضا و پلمپ دفاتر به عهده نماینده ای است که اداره ثبت معین می کند ودر صورتیکه اداره ثبت تاسیس نشده باشد ، انجام وظیفه ای که به موجب ماده 11 قانون تجارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رئیس محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت اقدام می نمایند.

 

 
 
 
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0