كوير شمس ايرانيان
 

مشاوره مالياتي , حسابداري دفتر نويسي , تهيه تراز مالي , حسابرسي و پملپ دفاتر شركتها , و اشخاص حقيقي , تشكيل پرونده مالياتي , تهيه طرح توجيهي , اخذ ISO  و اخذ كد اقتصادي :

آنچه بايد بدانيم :
مشاوره مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت رايگان در دفتر توسط كارشناس اداره امور اقتصاد و دارايي انجام شده كه چنانچه شركت ثبت شود مي بايست تشكيل پرونده مالياتي داده و دفاتر كل و روزنامه د راداره ثبت شركتها پلمپ نموده و دفاتر معين و ثبت سهام و نقل و انتقال سهام و دفاتر دارايي شركت خريداري نموده در دفتر موجود كه توسط حسابدار نوشته مي شود و تراز تهيه و تا تير ماه تحويل اداره دارايي نمايد و شخص حقيقي كه تجارتخانه داشته باشد بايد نسبت به تشكيل پرونده مالياتي پلمپ دفاتر و تهيه تراز مالي و ارسال به ان اداره دارايي تا تيرماه سال بعد اقدام نمايد .

 • حسابداري دفتر نويسي دفاتر كل و روزنامه توسط اداره ثبت شركتها پلمپ شده است مي بايست رئزانه در دفتر روزنامه و در كل نتيجه حساب افراد بدهكاران و بستانكاران بصورت هفتگي نوشته مي شود و دفاتر معين كه ريز جزئيات روزانه نوشته شده و دفاتر دارايي كه دارايي اموال شركت تهيه مي شود . دفتر ثبت سهام و نقل و انتقال سهام با توجه به سهام افراد و نقل و انتقالات نوشته و برگه سهام به امضاي هيات مديره مي رسد .
 • تهيه تراز مالي كه در پايان هر سال مالي با توجه به دفتر نويسي انجام شده تهيه و تا پايان تير ماه تحويل اداره دارايي مي شود .
 • پلمپ دفاتر شركتها و اشخاص حقيقي كه توسط پست انجام مي شود فقط دفاتر كل روزنامه پلمپ مي شود .
 • تشكيل پرونده مالياتي نيز براي شركتها و اشخاص حقيقي دفترچه ايست كه از قبل توسط اداره دارايي تهيه و به امضاي هيات مديره مي رسد .
 • تهيه طرح توجيهي براي اخذ وام : سازمان صنايع و معادن و تعاون موارد از قبيل سرمايه ثابت ( زمين ) , سرمايه گذاري جاري طرح , ميزان درآمد طرح تهيه مي گردد .
 • اخذ كد اقتصادي پس  از تشكيل پرونده مالياتي انجام مي شود .
 • اخذ ISO  : براي شركتهايي كه مطابق با استاندارد روز دنيا از نظر چارت سازماني كشتري مداري و بقيه موارد ديگر مي باشد ISO 9001 ; ISO 9002  و ... مي باشد .

مدارك مورد نياز و مدت انجام كار :
بصورت تشريحي ذيل براي اشخاص حقيقي و حقوقي متفاوت مي باشد .
تكميل ثبت شركت در يك روز , ثبت شركت در يك هفته , پلمپ دفاتر در اداره ثبت و تشكيل پرونده مالياتي هر كدام يك هفته , تهيه دفاتر ديگر در يكروز , دفتر نويسي توسط حسابدار در طول سال بصورت مستمر , تهيه تراز مالي تا پايان سال مالي در عرض سه روز , ارسال به ا داره دارايي تا پايان تير ماه سال بعد در يكروز و واريز ماليات به حساب اداره ماليات در يك روز .

هزينه انجام كار :
 • ثبت شركت كه در قسمتهاي قبلي توضيح داده شده است .
 • پلمپ دفاتر بستگي به نوع دفتر توسط اداره پست از 30,000 (سي هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • تشكيل پرونده دارايي از 150,000 (يكصدو پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • دفتر نويسي از 50,000 (پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • تهيه تراز مالي از 50,000 (پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 • اخذ كد اقتصادي از 50,000 (پنجاه هزار) تومان به بالا مي باشد .
 
 
 
تعداد بازديد : 307
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0