كوير شمس ايرانيان

مقاله
فرم
دو شنبه 1391/12/14
فرم قرار داد شرکت کویر شمس ایرانیان
 
این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی فی ما بین شرکت کویر شمس ایرانیان و شخصیت های حقیقی و حقوقی دیگر تنظیم شده اشت.

 
منبع :
كد: 79
بازديد: 75
نظر: 0

تعداد بازديد : 75
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0