كوير شمس ايرانيان

خبر
خبرها
جمعه 1390/10/09
رعایت شرایط شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری
بخشنامه
رعایت شرایط شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری
معاون محترم امور اسناد
مدیر کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
مدیران محترم کل ثبت اسنادو املاک استانها
 
سلام علیکم
با عنایت به اینکه شاهده شده است در مواردی اشخاصی که واجد شرایط قانونی لازم برای مدیریت شرکت های تجارتی نمی باشند بدون رعایت موازین قانونی اسامی آنها به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره و بازرس
پیشنهاد وبه ثبت می رسد لذا در اجرای اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد 111 و126و147و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد:
1.برای ثبت شرکت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری رئیس و اعضاء هیات مدیره مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
2.اقرارنامه رسمی رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع واد صدر الاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره ویا مدیر عامل شرکت وجود ندارند در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود .
3.اقرارنامه رسمی مدیر عامل مبنی بر اینکه هم زمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری رابه عهده ندارد و نخواهد داشت.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
4. اقرار نامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با دیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود ویا همسرشان نیز از مدیران ومدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
5.نظارت بر اجرای این بخشنامه به عهده معاون محترم امور اسناد مدیرکل محترم ثبت محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد.
احمد توسیرکانی
 
منبع :
كد: 3
بازديد: 1059
نظر: 0

تعداد بازديد : 1059
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0